|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
01/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
186 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

 
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


การรับสมัคร
ผู้ปกครองติดต่อขอใบสมัคร และสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าเรียน
- ชั้นบริบาล อายุต้องไม่ต่่ากว่า ๒ ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
- ชั้นอนุบาล๑ อายุต้องไม่ต่่ากว่า ๓ ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
- ชั้นอนุบาล๒ อายุต้องไม่ต่่ากว่า ๔ ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
- ชั้นอนุบาล๓ อายุต้องไม่ต่่ากว่า ๕ ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑

หลักฐานในการรับสมัคร
๑. สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง ๑ ฉบับ

การรับเข้าเป็นนักเรียน
ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมามอบตัว พบครูประจำชั้นที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันภายในวันที่ ๑–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสามารถชำระเงินได้ที่งานบริหารการคลัง และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคารอำนวยการใหม่)

การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองทุกท่านต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๗ อาคาร ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

การเปิด –ปิด ภาคเรียน
-ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
-ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th