|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
บัณฑิตวิทยาลัย
08/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
6891 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระดับการศึกษา หลักสูตรและสาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) รับจำนวน 180 คน (30 คนต่อห้องเรียน)

2. สถานที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
3.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้) และ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3.2 หรือ 3.3
3.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
3.2.1 กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนในปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน โดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ในระหว่างดำเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
3.2.2 กรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ผู้ที่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) ให้นำคำสั่งแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาประกอบในการสมัคร
3.2.3 กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษาจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือ
3.3 ในกรณีที่ ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามเกณฑ์ที่สำนักงานเลขาธิการกำหนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จำนวน 1 ภาคการศึกษา และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 การสอบข้อเขียน
4.1.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่ การใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดคำนวณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
4.1.2 ทดสอบความรอบรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพครู ได้แก่ ความถนัดทางวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู กฎหมายการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัย เพื่อการเรียนรู้ จิตวิทยาทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
4.2 การสอบสัมภาษณ์ โดยประเมินจากประวัติ บุคลิกภาพ ผลงานจากการทำงาน แฟ้มสะสมงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

5. กำหนดการ รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัว และเปิดภาคเรียน
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน 2562
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 20 เมษายน 2562
เปิดภาคเรียน วันที่ 27 เมษายน 2562

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
6.2 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
6.4 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ
6.5 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ
6.6 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ
6.7 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
6.8 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติตามข้อ 3.2) ให้เพิ่มเติม สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก จำนวน 2 ฉบับ และ สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2 ฉบับ
6.9 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติตามข้อ 3.3) ให้เพิ่มเติม หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอน จำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยสามารถ Download Website : http://graduate.mcru.ac.th/V2/ จำนวน 2 ฉบับ
(ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทางราชการในการยื่นเอกสารประกอบใบสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลการสอบทั้งหมด โดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้)

7. การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามเอกสารในข้อ 6 ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนด ในข้อ 5 ได้ที่สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
(ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

9. ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้
9.1.1 ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 14,000 บาท
9.1.2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 10,500 บาท
9.1.2 ภาคเรียนที่ 3 เป็นเงิน 10,500 บาท
9.2 รายละเอียดการชำระเงินในวันรายงานตัว มีรายละเอียดดังนี้
9.2.1 ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 14,000 บาท
9.2.2 ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 1,000 บาท
9.2.3 ค่าออกบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
9.2.4 ค่าเสื้อประจำรุ่น 300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท
9.3 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00 – 18.30 น. (ขึ้นกับรายวิชาที่เรียน)
ติดตามรายละเอียดสถานที่สอบ และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมายเลขโทรศัพท์ 032-720-536 ถึง 39 ต่อ 3100-6 หรือ 09-6992-6263 (นางสาว อสมา ลิ้มติ้ว) โทรสาร 0-3272-0551, 0-3272-0548

Website : http://graduate.mcru.ac.th/V2/
Facebook : https://www.facebook.com/GraduateMcru/
E-mail : asama.namfon@gmail.com, graduatemcru@gmail.com


รายละเอียด


การรับรอง

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0003 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th