|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
11/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
237 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------


                    ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเตรียมการเพื่อสมัครรับการเลือกตั้ง

๑.๑ นักศึกษาที่จะสมัครรับการเลือกตั้งในนามพรรคนักศึกษา ต้องดำเนินการจัดตั้งพรรคนักศึกษา และเสนอเอกสารที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้ให้กองพัฒนานักศึกษา
๑.๑.๑ ชื่อพรรค
๑.๑.๒ วัตถุประสงค์หรือนโยบายพรรค
๑.๑.๓ วิธีการบริหารและดำเนินกิจการพรรค
๑.๑.๔ วิธีจัดการการเงินและทรัพย์สินในกรณียุบเลิกพรรค
๑.๑.๕ รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค อย่างน้อยให้ประกอบด้วยตำแหน่งสำคัญ ๆ ต่อไปนี้
                    (๑) หัวหน้าพรรคไม่เกิน ๑ คน
                    (๒) รองหัวหน้าพรรคอย่างน้อย ๑ คน
                    (๓) กรรมการพรรคอย่างน้อย ๑ คน
                    (๔) เลขาธิการพรรคไม่เกิน ๑ คน
๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในนามบุคคล ต้องดำเนินการรวบรวบรายชื่อพร้อมลายมือชื่อของนักศึกษาที่สนับสนุนให้ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๒. การสมัครรับการเลือกตั้ง
ผู้สมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครต่อคณะกรรมการ รับสมัครเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๒.๑.๑ สังกัดพรรคนักศึกษาที่จดทะเบียนไว้กับกองพัฒนานักศึกษา หรือมีนักศึกษาลงชื่อสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๒.๑.๒ มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการ รับสมัครไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือคณบดีที่นักศึกษาสังกัดมีดุลยพินิจให้สมัครกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๕๐
๒.๑.๓ เป็นนักศึกษาถึงวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๒.๑.๔ มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

๒.๒ การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
๒.๒.๑ ผู้สมัครขอรับใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันเวลาที่กำหนด
๒.๒.๒ ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
                    (๑) หนังสือรับรองว่าพรรคนักศึกษาในข้อ ๑.๑ สนับสนุนให้สมัครในนามพรรคหรือรายชื่อพร้อมลายมือชื่อของนักศึกษาที่สนับสนุนให้สมัครในนามบุคคลตามข้อ ๑.๒
                    (๒) เอกสารหรือสำเนาเอกสารยืนยันคะแนนเฉลี่ยสะสมกรณีมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเอกสารหรือสำเนาเอกสารแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมคำวินิจฉัยและลายมือชื่อคณบดี กรณีมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒.๑.๒
                    (๓) รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา และที่ป้ายประชาสัมพันธ์คณะ หรือที่ http://www.mcru.ac.th

๔. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
กำหนดให้มีการลงคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

๕. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
๕.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง และจัดการเลือกตั้งจนกระทั่งเสร็จทุกขั้นตอน และรายงานผลการเลือกตั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป
๕.๒ หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มีเพียงทีมเดียวหรือรายเดียว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธ์เลือกตั้ง คณะกรรมการสามารถเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ได้โดยไม่ต้องคัดเลือก
๕.๓ หากไม่มีผู้สมัคร ให้กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการสรรหานายกองค์การนักศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน วิธีการสรรหาให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

๖. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
๖.๑ เป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
๖.๒ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

๗. การลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ๑ บัตร จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเข้าคูหาลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ได้เพียง ๑ หมายเลข จากผู้สมัครทั้งหมด โดยการทำเครื่องหมาย X ตรงช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งอยู่หน้าช่องหมายเลขของผู้สมัครแต่ละคนเท่านั้น
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใดเลย ให้ทำเครื่องหมาย X ตรงช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งอยู่หน้าช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีการทำเครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายอย่างอื่นอย่างใดนอกเหนือจากนี้ นอกพื้นที่ที่กำหนดให้ในช่องทำเครื่องหมายที่อยู่หน้าช่องหมายเลขผู้สมัคร และช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนถือว่าบัตรลงคะแนนบัตรนั้นเป็นบัตรเสียทันที
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เดินเข้าคูหาลงคะแนนโดยเครื่องลงคะแนนกดเลือกหมายเลขที่ต้องการและกดปุ่มยืนยันแล้ว โดยใบบันทึกหมายเลขจะทำให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเกิดความมั่นใจว่าตนกดหมายเลขใด เครื่องได้บันทึกหมายเลขนั้นจริง มีปุ่มยกเลิก ใช้สำหรับยกเลิกหมายเลขที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เลือกไปแล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่เลือก โดยทำการกดปุ่มยกเลิก ซึ่งจะยกเลิกหมายเลขที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกหมายเลขที่ต้องการใหม่ ทั้งนี้ การยกเลิกต้องทำก่อนยืนยันการลงคะแนน หากยืนยันการลงคะแนนไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใด ๆ ได้อีก

๘. การนับคะแนนการเลือกตั้ง
เมื่อถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ของวันที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ผู้ที่แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ลงคะแนนเลือกตั้งต่อไปจนเสร็จครบตามที่แสดงตนไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเปิดหีบลงคะแนนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตรวจนับคะแนน ที่หน่วยนับคะแนน จากนั้นเริ่มตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง บันทึกผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว

๙. ประกาศผลการเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เว้นแต่มีผู้สมัครหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนร้องคัดค้านการเลือกตั้งโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ภายใน ๗ วัน หลังจากจัดการเลือกตั้งและให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการจัดการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นที่สุด และภายหลังจากมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th