|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
246 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ผลการเลือกตั้งจากการนับคะแนนจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 ท่าน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อาจารย์ดร. บุรินทร์ นรินทร์ ได้ 103 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ ได้ 84 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 อาจารย์ดร.นาวิน คงรักษา ได้ 92 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้ 82 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 174 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 214 คน คิดเป็น 81.31 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40 คน คิดเป็น 18.69 เปอร์เซ็นต์
ประกาศผลการเลือกตั้ง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา 11/07/2562
0005 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562
0004 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0003 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0002 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0001 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th