|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
30/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
124 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกลงนามความเข้าใจกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและเครือข่ายเพื่อตกลงร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการสร้างความรู้ สร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสเรียนรู้ในด้านนี้ ให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปและก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกันในการทำกิจกรรม โครงการงาน งานวิจัยและพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน ตลอดจนร่วมเป็นเจ้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป

                    ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อม อาจารญ์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิดัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรและคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP 2019 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP 2019 การพิจารณากำหนดหัวข้อในการส่งบทความในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP 2019 และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP 2019 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานต่อไป ทั้งนี้ในการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP 2019 ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยช่วงดือนสิงหาคม 2562 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการจัดงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th