|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/01/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
138 ครั้ง
เรื่อง แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง webmaster

                      เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Uninet เกิดความขัดข้อง / เสียหาย ปัจจุบันใช้ระบบเครือข่ายสำรอง

                    จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Uninet เกิดความขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกได้

ระบบที่มีผลกระทบ ได้แก่

                    - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                    - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                    - ระบบการส่ง มคอ.
                    - ระบบงานสารบรรณ
                    - ระบบการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม 3D
                    - ระบบรับสมัครนักศึกษา
                    - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS (งานบริหารพัสดุเป็นผู้ใช้งาน)
                    - ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Thailis เป็นต้น


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th