|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/01/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
411 ครั้ง
เรื่อง แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง webmaster

                      เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Uninet เกิดความขัดข้อง / เสียหาย ปัจจุบันใช้ระบบเครือข่ายสำรอง

                    จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Uninet เกิดความขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกได้

ระบบที่มีผลกระทบ ได้แก่

                    - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                    - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                    - ระบบการส่ง มคอ.
                    - ระบบงานสารบรรณ
                    - ระบบการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม 3D
                    - ระบบรับสมัครนักศึกษา
                    - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS (งานบริหารพัสดุเป็นผู้ใช้งาน)
                    - ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Thailis เป็นต้น


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th