|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
134 ครั้ง
เรื่อง อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" webmaster

 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 2-5 ธันวาคม พ. ศ. 2561

(RUNIRAC V 2018)


                    ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับ 2 รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" และรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทบรรยายดีเด่น"

                    อ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น"

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รับโล่ห์จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0004 ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 21/12/2561
0003 การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/12/2561
0002 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจํา) แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
0001 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th