|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานทรัพย์สินและจัดหารายได้
21/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
108 ครั้ง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
.........................................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๑. พื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

                    ๑.๑ บริเวณภายในศูนย์อาหาร จำนวน ๓ ร้าน
                    ๑.๑.๑ ร้านที่ ๗ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
                    ๑.๑.๒ ร้านที่ ๑๑ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
                    ๑.๑.๓ ร้านที่ ๑๒ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน

                    ๑.๒ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเก่า จำนวน ๑ ร้าน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
                    ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพตามงานที่ประมูลดังกล่าว
                    ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                    ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
                    ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๔๙ ในวันและเวลาราชการ

                    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประมูล จะนำดูสถานที่ ในเวลา ๑๐.๓๐ น.

                    กำหนดยื่นซองเอกสารการประมูลราคา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลการประมูล เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ถือเป็นเด็ดขาด


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/06/2562
0005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง ๖ ชั้น จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2562
0004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง ๖ ชั้น จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2562
0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้อง Auditorium Room ๑๒๗ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2562
0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คณะครุศาสตร์ 18/04/2562
0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และชุดเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th