|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
19/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
109 ครั้ง
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
-----------------------------


                    ตามความในข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมบึง กำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณ นั้น

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้มีคำสั่งที่ ๒๓๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

๑. กรรมการจรรยาบรรณ ได้แก่
                    ๑.๑ กรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกกันเองจำนวน ๔ คน ตามข้อ ๒๑ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
                    ๑.๒ กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน ตามข้อ ๒๑ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
                    ๒.๑ กรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยฯ (ตามข้อ ๑.๑) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    ๒.๑.๑ เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (สายวิชาการ)
                    ๒.๑.๒ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากคณาจารย์ประจำ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
                    ๒.๒ กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย (ตามข้อ ๑.๒) (สายสนับสนุน) ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

๓. การเลือกตั้งและการนับคะแนน มีวิธีการดังนี้
                    ๓.๑ การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการโดยตรงและลับ
                    ๓.๒ การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้สิทธิเลือกกรรมการได้เฉพาะประเภทของผู้มีสิทธิเท่านั้น
                    ๓.๓ การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
                    ๓.๔ การนับคะแนนแต่ละประเภทให้ถือเสียงข้างมาก ได้กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

๔. การสมัคร
                    ผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ขอรับใบสมัครและแบบกรอกประวัติ ได้ที่งานบริหารบุคคลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง www.mcru.ac.th และให้ส่งใบสมัครพร้อมแบบกรอกประวัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๕. วันเลือกตั้งและประกาศผล
                    ๕.๑ วันเลือกตั้งทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ และดำเนินการนับคะแนนในทันที
                    ๕.๒ ประกาศผลการเลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น

๖. ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเท่ากับจำนวนผู้แทนกรรมการจรรยาบรรณตามข้อ ๒๑ (๖) และ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้แทนครบตามจำนวนที่มีการคัดเลือกกันเองแล้ว โดยไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้ง

๗. รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0004 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 25/12/2561
0003 ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 21/12/2561
0002 การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/12/2561
0001 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจํา) แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th