|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
06/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
254 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศเพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ การได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไว้ดังต่อไปนี้

วิธีการสมัครและการเสนอรายชื่อ
                    - การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ประวัติ และจัดทำวิสัยทัศน์ นำส่งที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
                    - การเสนอรายชื่อโดยให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อพร้อมหนังสือแสดง ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกประวัติและจัดทำวิสัยทัศน์นำส่งที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด


ใบสมัคร


ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 02/07/2562
0003 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0002 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0001 ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 26/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th