|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานวินัยและนิติการ
21/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
55 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้ง
-----------------------------

                    ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ได้ดำเนินการ คัดเลือกโดยวิธีการเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือกผู้แทนกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน ตามข้อ 21 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นั้น

                    ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ จึงขอประกาศ ผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

                    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
                    2. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ
                    3. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
                    4. อาจารย์อนุชา บุญเกิด

                    โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0004 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 25/12/2561
0003 การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/12/2561
0002 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจํา) แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
0001 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th