|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
09/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
882 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) 
สถานที่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เอกสารที่ต้องนำมา 1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือบัตรประจำตัวประชาชน
(ใช้ในกรณีกรรมการสัมภาษณ์ขอดูเอกสาร)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ผู้สมัครทุนอัญมณีฯ หลังจากสัมภาษณ์ของสาขาวิชาในช่วงเช้าแล้ว ให้เข้าสัมภาษณ์ทุันฯ ในเวลา 13.00 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา
เอกสารที่ใช้ประกอบ ประเภท
1. เรียนดี
ให้นำใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน
2. ความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรม
อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
3. ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ชุดกีฬาของโรงเรียนและอุปกรณ์กีฬา (ถ้ามี)
การติดต่อ 0-3272-0536-43 ต่อ 1090-3


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th