|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
04/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
785 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 webmaster

 
รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/open…

-ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/open…


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562
.................................................................


                    ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ป.6 มาแล้ว (ไม่เกิน 1 ปี) ถ้าเกินต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสนใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เป็นพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
3.1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
3.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 06-2320-2600 หรือ 032-261790 ต่อ 0
3.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
4.1 รับระเบียบและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือ เปิดเว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมค่าบริการสอบ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
5.1 นักเรียนที่สมัครสอบ จะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้นำบัตรประจำตัวเข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
5.3 กำหนดการสอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 15.30 น.
รายละเอียดดังนี้

เวลา วิชาที่สอบ เนื้อหาที่สอบ
09.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับความรู้ไม่เกิน ระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10.10 - 11.10 น. อังกฤษ
11.20 - 12.20 น. วิทยาศาสตร์
พักเที่ยง
13.20 - 14.20 น. ภาษาไทย
14.30 - 15.30 น. สังคมศึกษาและศาสนา

6. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียงตามลำดับตัวอักษรในภาษาไทย ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดประกาศ ณ โรงเรียนสาธิตฯ) หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเทอมจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงินในวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนสาธิตฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์จะทำการเรียกผู้ติดสำรองเข้ามารายงานตัวต่อไป

ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ คุณครู และมีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562
.................................................................


                    ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแล้ว (ไม่เกิน 1 ปี) ถ้าเกินกว่านี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนฯ
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสนใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เป็นพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
3.1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
3.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 06-2320-2600 หรือ 032-261790 ต่อ 0
3.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
4.1 รับระเบียบและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือ เปิดเว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมค่าบริการสอบ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
5.1 นักเรียนที่สมัครสอบ จะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้นำบัตรประจำตัวเข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
5.3 กำหนดการสอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 15.30 น.
รายละเอียดดังนี้

เวลา วิชาที่สอบ เนื้อหาที่สอบ
09.00 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ระดับความรู้ไม่เกิน ระดับชั้น ม.3 ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10.10 - 11.10 น. อังกฤษ
พักเที่ยง
13.20 - 14.20 น. วิทยาศาสตร์
14.30 - 15.30 น. ภาษาไทย

6. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียงตามลำดับตัวอักษรในภาษาไทย ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดประกาศ ณ โรงเรียนสาธิตฯ) หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนสาธิตแห่งมาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. พร้อมชำระเงินค่าเทอมจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงินในวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนสาธิตฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์จะทำการเรียกผู้ติดสำรองเข้ามารายงานตัวต่อไป

ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ คุณครู และมีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th