|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
03/08/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
932 ครั้ง
เรื่อง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ webmaster

 

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

-------------------------


                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวด คือ

๑) การประกวดจัดบอร์ดในหัวข้อ “แม่”
๒) การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก
๓) การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
๔) การประกวดแต่งชุดผ้าไทย
๕) การประกวดภาพถ่าย ความรักและความผูกพันของแม่กับลูก

จึงขอประกาศรายละเอียดของกิจกรรมการประกวด และรางวัล ดังต่อไปนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------

๑. การประกวดจัดบอร์ดหัวข้อ “แม่”

๑.๑ กติกาและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑.๑.๑ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
๑.๑.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ ๔ คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ๑ คน
๑.๑.๓ ใช้เวลาในการแข่งขันทีมละ ๓ ชั่วโมง (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
๑.๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนน ๕๐ คะแนน
๑.๒.๑ ภาษาและข้อมูล ๑๕ คะแนน
- ภาษาและข้อมูลถูกต้องชัดเจน มีสาระ
- มีตารางสถิติ รูปภาพ ตัวอย่างของจริง
- ข้อมูลมีความน่าสนใจ ภาษาอ่านเข้าใจได้ง่าย
๑.๒.๒ วัสดุและการตกแต่ง ๑๕ คะแนน
- ความเหมาะสมของวัสดุที่จัดกับขนาดพื้นที่
- มีความคิดสร้างสรรค์การดึงดูดความสนใจ
- การประดับตกแต่ง ความเหมาะสมของสี และทัศนะวิสัยการอ่าน
๑.๒.๓ ความประณีตของการทำงาน ๑๐ คะแนน
- ขนาด รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม สวยงาม
- ช่องว่าง จังหวะของการจัดวาง วัสดุอุปกรณ์
- ความสะอาดเป็นระเบียบ และความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัด
๑.๒.๔ ความสวยงาม สมดุล กลมกลืนโดยรวม ๑๐ คะแนน

๑.๓ การรับสมัคร
- รับใบสมัครไม่เกิน ๑๐ ทีมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://culture.mcru.ac.th
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือปิดรับสมัครเมื่อครบ ๑๐ ทีม
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ๑ ฉบับ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา

๑.๔ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ
๑) ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัวในพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. ณ จุดลงทะเบียน เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น
๒) ให้นำใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งบอร์ดมาเบิกได้ ทีมละไม่เกิน ๓๐๐ บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------

๒. การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก

๒.๑ ประเภทของการแข่งขัน
๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา
๒.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา

๒.๒ กติกาและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี
๒.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒.๒.๓ เพลงกล่อมลูกที่จะใช้ประกวดต้องเป็นเพลงกล่อมลูกแบบดั้งเดิม จะเป็นเพลงกล่อมลูกของภาคใดก็ได้ จำนวน ๑ เพลง เป็นการร้องสด ไม่ต้องมีดนตรีประกอบ
๒.๒.๔ การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา แต่ถ้าจะแต่งกายให้สอดคล้องเหมาะสมกับเพลง ก็สามารถทำได้ แต่ไม่มีผลกับการพิจารณาให้คะแนนพิเศษ

๒.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
การตัดสินจะพิจารณาในด้านต่างๆดังนี้
๒.๓.๑ การใช้เสียง/น้ำเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี น้ำเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง (๓๐ คะแนน)
๒.๓.๒ คำร้อง/อักขระ/ภาษา หมายถึง คำร้องถูกต้องครบถ้วน มีอักขรวิธีในการออกเสียงคำร้องได้ถูกต้อง เช่น การออกเสียง ร ล หรือคำควบกล้ำ (๒๐ คะแนน)
๒.๓.๓ ทำนอง หมายถึง การร้องถูกทำนองที่เป็นต้นฉบับครบถ้วน ตรงคีย์ ไม่เปลี่ยนคีย์กลางคัน ไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน (๒๐ คะแนน)
๒.๓.๔ จังหวะ หมายถึง การร้องให้จังหวะลงตัวกับคำร้องและอารมณ์เพลง (๑๕ คะแนน)
๒.๓.๕ บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์เพลง แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก (๑๕ คะแนน)
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๒.๔ การรับสมัคร
- รับใบสมัครที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://culture.mcru.ac.th
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ๑ ฉบับ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

๒.๕ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัวในพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ จุดลงทะเบียน เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------

๓. การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่

๓.๑ ประเภทของการแข่งขัน
๓.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา
๓.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา

๓.๒ กติกาและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๓.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี
๓.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๒.๓ การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา แต่ถ้าจะแต่งกายให้สอดคล้องเหมาะสมกับเพลง ก็สามารถทำได้ แต่ไม่มีผลกับการพิจารณาให้คะแนนพิเศษ
๓.๒.๔ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเพลงที่เกี่ยวกับแม่สำหรับการประกวด ๑ เพลง จะเป็นเพลงประเภทใดก็ได้
๓.๒.๕ ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม Sound ดนตรีสำหรับเพลงที่ใช้ร้องประกวดมาเอง โดย Sound ดนตรีนั้นจะต้องไม่มีเสียงร้องและเสียงดนตรีบรรเลงทำนอง(Melody guide) หรือเสียงร้องอื่น(Chorus) แทรกเข้ามา และจะต้องส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงตามเวลาที่กำหนดไว้
๓.๒.๖ หลังจากรายงานตัวและส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) แล้วจะไม่ให้เปลี่ยนเพลงที่ใช้ประกวด

๓.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
การให้คะแนนและการตัดสินจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๓.๑ การใช้เสียง/น้ำเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี น้ำเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง (๓๐ คะแนน)
๓.๓.๒ คำร้อง/อักขระ/ภาษา หมายถึง คำร้องถูกต้องครบถ้วน มีอักขรวิธีในการออกเสียงคำร้องได้ถูกต้อง เช่น การออกเสียง ร ล หรือคำควบกล้ำ (๒๐ คะแนน)
๓.๓.๓ ทำนอง หมายถึง การร้องถูกทำนองที่เป็นต้นฉบับครบถ้วน ตรงคีย์ ไม่เปลี่ยนคีย์กลางคัน ไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน (๒๐ คะแนน)
๓.๓.๔ จังหวะ หมายถึง ร้องตรงจังหวะ ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่างๆ (๑๕ คะแนน)
๓.๓.๕ บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (๑๕ คะแนน)
****** คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓.๔ การรับสมัคร
- รับใบสมัครที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://culture.mcru.ac.th
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ๑ ฉบับ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

๓.๕ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัวในพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน เพื่อจัดลำดับการประกวด และมอบแผ่นซีดีดนตรี (sound) ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------

๔. การประกวดแต่งชุดผ้าไทย

๔.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยแต่ละคณะสามารถส่งเข้าประกวดได้คณะละ 1 คู่

๔.๒ รายละเอียดการประกวด
การแต่งกายของผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตกแต่งใบหน้าและทรงผมให้เรียบร้อยเหมาะสมกับชุดที่สวมใส่
๔.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๑ บุคลิกภาพที่สง่างาม ๒๕ คะแนน
๒.๓.๒ กิริยามารยาท ท่วงท่า ความมั่นใจ ๒๕ คะแนน
๒.๓.๓ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม ๒๕ คะแนน
๒.๓.๔ ความสวยงาม และเหมาะสม ของการแต่งกาย ๒๕ คะแนน
หมายเหตุ รางวัลขวัญใจมวลชน ตัดสินจากจำนวนพวงมาลัยที่ได้รับมากที่สุด

๔.๔ การรับสมัคร
- รับใบสมัครที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http://culture.mcru.ac.th
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ๑ ฉบับ

๔.๕ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัวในพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน เพื่อจัดลำดับการประกวด เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------

๕. การประกวดภาพถ่าย ความรักและความผูกพันของแม่กับลูก ระดับอุดมศึกษา

๕.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๕.๒ รายละเอียดการประกวด
๕.๒.๑ เป็นภาพสีหรือขาวดำที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล และ สามารถส่งได้ ไม่เกินจำนวน ๑ ภาพ ต่อ ๑ คน
๕.๒.๒ แนวความคิดของภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่แสดงความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ระหว่างคนหรือสัตว์ก็ได้
๕.๒.๓ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ ให้มีความหมาย สอดคล้องความรักและความผูกพันของแม่กับลูก
หมายเหตุ
๑) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสมบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด สามารถนำใบเสร็จค่าขยายรูปและค่าเข้ากรอบกระดาษมาเบิกได้ คนละ ๑ รูป ราคาไม่เกิน ๑๕๐ บาท

๕.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
๓.๓.๑ มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดี ๔๐ คะแนน
๓.๓.๒ มีการแสดงอารมณ์ของภาพอย่างชัดเจน ๔๐ คะแนน
๓.๓.๓ มีความแปลกใหม่ทางมุมมอง ๒๐ คะแนน

๕.๔ การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
- การส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายในรูปแบบของภาพขนาด A3 พร้อมเข้ากรอบกระดาษ ขนาดของกรอบกระดาษด้านละ ๕ นิ้ว (กระดาษแข็งเทาขาว) พร้อมเขียนชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา ชั้นปี และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวก ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๑ ฉบับ
- วันประกาศผลการตัดสิน วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


--------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้รางวัลที่ ๑ – ๓ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังนี้
๑. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลที่ ๑
๒. ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓. ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔. ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๔ ได้รับรางวัลชมเชย
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

สถานที่ประกวด
บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศผลและมอบรางวัล
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-หมู่บ้านจอมบึง

รางวัลการแข่งขัน

๑. รางวัลการประกวดจัดบอร์ดในหัวข้อ “แม่” ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------------------

๒.รางวัลการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒.๒ ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------------------

๓. รางวัลการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒.๒ ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------------------

๔. รางวัลการประกวดแต่งชุดผ้าไทย
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------------------

๕. การประกวดภาพถ่าย ความรักและความผูกพันของแม่กับลูก
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------------------


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัครประกวด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน 20/04/2562
0005 กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562 18/04/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 11/04/2562
0003 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 02/04/2562
0002 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) 01/04/2562
0001 วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ 29/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th