|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
26/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
265 ครั้ง
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
....................................................................


                    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

นโยบาย
                    1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
                    2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ห้ามรุ่นพี่บังคับขู่เข็ญ กดดัน กระทำการรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี
                    3. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคณะ/สาขาวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำ กำกับดูแล การจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีและมารยามทางสังคมที่ดีงาม


มาตรการ
1. การจัดกิจกรรม คณะ/สาขาวิชาต้องประชาสัมพันธ์รูปแบบกิจกรรมให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
                    2.1 การจัดกิจกรรมต้องไม่กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
                    2.2 การจัดกิจกรรมดำเนินการได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
                    2.3 การจัดกิจกรรมดำเนินในวันทำการปกติเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. และต้องไม่เกิน 18.00 น. โดยช่วงเวลาการจัดกิจกรรมต้องไม่มีผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา หากจัดกิจกรรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ให้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเลิกไม่เกินเวลา 16.00 น.
                    2.4 การจัดกิจกรรมทุกประเภทให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
                    3.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความภาคภูมิใจต่อสถาบัน
                    3.2 กิจกรรมไม่เสี่ยงอันตรายทั้งร่างกาย จิตใจ ห้ามนักศึกษากระทำการใดๆที่มีลักษณะสื่อ แสดงออกไปในทางลามก อนาจาร และผิดศีลธรรม ให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
                    3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้ดำเนินการ ดังนี้
                       3.3.1 จัดทำโครงการโดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม
                       3.3.2 ระบุชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
                       3.3.3 นำเสนอโครงการผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นเสนอขออนุมัติจากคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
                       3.3.4 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้วให้ถ่ายสำเนาโครงการให้กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 ชุด ก่อนดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 วัน

4. การเข้าร่วมกิจกรรม
                    4.1 ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ ไม่ล่วงละเมิดต่อร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
                    4.2 นักศึกษารุ่นพี่ต้องละเว้นการพูดคำหยาบคาย ข่มขู่ หรือใช้กระบวนการใดๆ ที่ทำให้นักศึกษาใหม่เกิดความกดดันให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่รุ่นพี่ต้องการ
                    4.3 นักศึกษาใหม่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ให้แจ้งรุ่นพี่คัดแยกหรือให้การดูแลเป็นพิเศษตลอด จนให้รุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำคณะ/ผู้ควบคุมกิจกรรมดูแลเรื่องความปลอดภัย
                    4.4 นักศึกษารุ่นพี่ที่กำกับดูแล หรือเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ มีป้ายชื่อหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนักศึกษา
                    4.5 การคล้องป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้กระทำกิจกรรมได้ไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และไม่อนุญาตให้คล้องป้ายชื่อหรือติดสัญลักษณ์ต่างๆ ออกนอกมหาวิทยาลัยฯ

5. การจัดกิจกรรม ให้คณะและกองพัฒนานักศึกษาทำหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้แก้ไขปัญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง โดยให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยท้องถิ่น (ศปถ.) โทรศัพท์ 0-32-261790-7 ต่อ 1991-1992 และกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0-32-261790-7 ต่อ 1700-1702 ให้บริการเพื่อรับและประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน

6. ให้คณะ/สาขาวิชามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร

7. การจัดกิจกรรมต้องไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมกระทำที่เปิดเผย และอย่างนุ่มนวล ต้องไม่บังคับขู่เข็ญใดๆ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาใหม่ได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งร่างกาย จิตใจ หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือละเมิดต่อประกาศมหาวิทยาลัยจะลงโทษทางวินัยกับนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวข้อง

8. ให้ผู้บริหารแต่ละคณะถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลให้ทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน 20/04/2562
0005 กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562 18/04/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 11/04/2562
0003 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 02/04/2562
0002 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) 01/04/2562
0001 วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ 29/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th