|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
16/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
162 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง (ก.อ.ม.) webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร (ก.อ.ม.)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
-----------------------------


                    เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามข้อข้อ ๖ (๓) และข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากผู้แทนตำแหน่งวิชาการ ข้าราชการ ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ คน จากผู้แทนตำแหน่งประเภททั่วไป ข้าราชการ ๑ คน และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปอื่น ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                    คณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร (ก.อ.ม.) จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนี้

ประเภท ข้าราชการสายวิชาการ ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขผู้สมัคร
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขผู้สมัคร
อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

ประเภทข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป (สายสนับสนุน)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขผู้สมัคร
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ


ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปอื่น (สายสนับสนุน)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขผู้สมัคร
นายไพโรจน์ บุญฤทธิ์รายละเอียด


1. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก.อ.ม.)


2. รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ข้าราชการพลเรือน, พนักงานมหาวิทยาลัยสาบสนับสนุน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราวฯ)


3. รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ข้าราชการ สายวิชาการ)


4. รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0004 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 25/12/2561
0003 ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 21/12/2561
0002 การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/12/2561
0001 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจํา) แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 17/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th