|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
419 ครั้ง
เรื่อง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) webmaster

 
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”


                    ด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กาหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙– ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

๑. ภาคการประชุม/สัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง ได้แก่
                    ๑.๑) การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อสาคัญสาหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
                    ๑.๒) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสาคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
                    ๑.๓) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
                    ๑.๔) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

๒. ภาคนิทรรศการ ๒ .๑) นิทรรศการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
                    ๒.๒) นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” รวมถึง “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่”
                    ๒.๓) นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community)
                    ๒.๔) นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

๓. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018

๔. การจัดกิจกรรม Highlight Stage

๕. กิจกรรมการให้คาปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)

๖. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018 Award)

๗. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ๒๕๖๑

                    ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจาตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม ในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สาหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะกรุณากรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับ


รายละเอียด


รายละเอียดภาคการประชุม


รายละเอียดภาคนิทรรศการ


แบบตอบรับ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0005 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0004 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0002 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
0001 การอบรม Simulation CAI Short Course 27/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th