|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานวินัยและนิติกร
02/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
200 ครั้ง
เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร (ก.อ.ม.)
เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
--------------------------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามข้อข้อ ๖ (๓) และข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ เลือกตั้ง จากผู้แทนตำแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รวมจำนวน ๒ คน มีข้าราชการ ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัย ๑ คน, เลือกตั้งจากผู้แทนตำแหน่งประเภททั่วไป รวมจำนวน ๒ คน มีข้าราชการ ๑ คน และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปอื่น ๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน

                    อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๑๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศ การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ดังนี้


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ใบมอบอำนาจ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 18/02/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/02/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/02/2562
0003 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 29/01/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0001 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th