|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานวินัยและนิติกร
02/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
147 ครั้ง
เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร (ก.อ.ม.)
เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
--------------------------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามข้อข้อ ๖ (๓) และข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ เลือกตั้ง จากผู้แทนตำแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รวมจำนวน ๒ คน มีข้าราชการ ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัย ๑ คน, เลือกตั้งจากผู้แทนตำแหน่งประเภททั่วไป รวมจำนวน ๒ คน มีข้าราชการ ๑ คน และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปอื่น ๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน

                    อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๑๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศ การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ดังนี้


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ใบมอบอำนาจ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 22/09/2561
0005 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 19/09/2561
0004 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 19/09/2561
0003 ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 19/09/2561
0002 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 05/09/2561
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 05/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th