|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
03/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
231 ครั้ง
เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 webmaster

 
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

                    อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์

                    ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 1, 2" โดย อ.ประภาช วิวรรธมงคล เป็นวิทยากรข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กีฬาสีสัมพันธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 18/02/2562
0005 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 18/02/2562
0004 การประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งที่ 1 14/02/2562
0003 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 01/02/2562
0002 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คุณธรรมนำชีวิต...พิชิตความสำเร็จ 31/01/2562
0001 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 29/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th