|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
03/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
59 ครั้ง
เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 webmaster

 
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

                    อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์

                    ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 1, 2" โดย อ.ประภาช วิวรรธมงคล เป็นวิทยากรข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 29/06/2561
0005 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0004 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0003 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0002 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
0001 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th