|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
24/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
515 ครั้ง
เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------------


                    ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกในส่วนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนด ดังนี้

                    ๑. นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
                    ๒. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระดับปริญญาตรี
                    ๓. นักศึกษาย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมไว้ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ จึงให้นักศึกษายื่นขอผ่อนผันใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันทหาร (ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
                    ๑. สำเนาหมายเรียกฯ (แบบ สด. ๓๕) สำเนาหน้า-หลัง จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๒. สำเนาใบสำคัญทหาร (แบบ สด.๙) สำเนาหน้า-หลัง จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๕. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)
                    ๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๗. สำเนาใบ สด.๑๐ กรณีนักศึกษาย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
                    ๘. สำเนาใบ สด.๔๓ (กรณีย้ายสถานศึกษา/จบระดับอนุฯ) (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ


แบบฟอร์มและกำหนดการยื่นหลักฐาน
                    นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ website http://sdd.mcru.ac.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือรับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา โดยกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยตนเอง ยื่นที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ขอยื่นผ่อนผันฯ ทาง website http://sdd.mcru.ac.th หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


                    ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วนักศึกษาผู้ใดยังไม่ได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งยื่นหลักฐานดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ


รายละเอียด


ขั้นตอนการผ่อนผัน


แบบฟอร์มคำร้อง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th