|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
22/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
142 ครั้ง
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจำนวน ๔ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการเลือกตั้งจึงประสงค์จะรับสมัครบุคคล จากคณาจารย์ประจำ เพื่อมาดำเนินการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

                    อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๙๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ดังนี้


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) 14/11/2561
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/11/2561
0004 การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06/11/2561
0003 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02/11/2561
0002 การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25/10/2561
0001 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) 17/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th