|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
22/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
181 ครั้ง
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ webmaster

 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


                    ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจำนวน ๔ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการเลือกตั้งจึงประสงค์จะรับสมัครบุคคล จากคณาจารย์ประจำ เพื่อมาดำเนินการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

                    อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๙๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ดังนี้


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0005 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0003 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0002 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 25/12/2561
0001 ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 21/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th