|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
30/08/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
239 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แก่เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านคาและมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดสินค้าคุณภาพสู่สากล webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
แก่เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านคาและมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดสินค้าคุณภาพสู่สากล


                    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าสับปะรดบ้านคา และมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นายวิฑูร สุขพล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา และส่วนราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

                    สืบเนื่องมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ขับเคลื่อนการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

                    โดยผลการดำเนินการครั้งนี้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผ่านการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าสับปะรดบ้านคา ประเภทรายเดี่ยว จำนวน 38 ราย และสินค้ามะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ประเภทรายเดี่ยวจำนวน 27 ราย ประเภทกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม สำหรับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือ ชื่อเสียงของสินค้าจะมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อากาศ และภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น ส่งผลให้สินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI จะช่วยสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตแท้จริง และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นแหล่งกำเนิดสินค้า


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา 11/07/2562
0005 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562
0004 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0003 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0002 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0001 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th