|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานบริหารบุคคล
11/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
170 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่องผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) สำหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) จำนวน 8 คน ดังนี้

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 500,000 บาท)
                    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์                     สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
                    2. นายวีระยุทธ สุริคำ                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    3. นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
                    4. นายวัชระ นิลเพชร                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    5. นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                    7. นายประสิทธิ์ โสมนัส                     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 300,000 บาท)
                    8. นายวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม

การทำสัญญารับทุน
                    ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนดังกล่าวทำสัญญาภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 14/11/2561
0005 แบบประเมินความพึงพอใจการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทอม 1/2561 06/11/2561
0004 รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 02/11/2561
0003 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0002 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0001 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th