|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานบริหารบุคคล
11/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
103 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่องผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) สำหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) จำนวน 8 คน ดังนี้

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 500,000 บาท)
                    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์                     สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
                    2. นายวีระยุทธ สุริคำ                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    3. นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
                    4. นายวัชระ นิลเพชร                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    5. นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                    7. นายประสิทธิ์ โสมนัส                     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 300,000 บาท)
                    8. นายวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม

การทำสัญญารับทุน
                    ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนดังกล่าวทำสัญญาภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25/09/2561
0005 ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 24/09/2561
0004 ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 13/09/2561
0003 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาโท 11/09/2561
0002 การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 2561 03/09/2561
0001 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2561 03/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th