|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานบริหารบุคคล
11/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
215 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่องผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) สำหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) จำนวน 8 คน ดังนี้

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 500,000 บาท)
                    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์                     สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
                    2. นายวีระยุทธ สุริคำ                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    3. นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
                    4. นายวัชระ นิลเพชร                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    5. นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม
                    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                    7. นายประสิทธิ์ โสมนัส                     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาเอก (ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 300,000 บาท)
                    8. นายวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม                     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสหกรรม

การทำสัญญารับทุน
                    ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนดังกล่าวทำสัญญาภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0005 รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0004 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0003 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 13/02/2562
0002 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 08/02/2562
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 05/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th