|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะวิทยาการจัดการ
21/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
504 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี webmaster

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561

ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน

หมายเหตุ :
ผู้เข้ารับการอบรม กรุณาเตรียมสินค้าจริง/ภาพถ่ายสินค้า ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ มาในวันที่อบรมด้วย


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 18/02/2562
0005 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน ) 24/01/2562
0004 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0003 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0002 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th