|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะวิทยาการจัดการ
21/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
479 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี webmaster

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561

ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน

หมายเหตุ :
ผู้เข้ารับการอบรม กรุณาเตรียมสินค้าจริง/ภาพถ่ายสินค้า ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ มาในวันที่อบรมด้วย


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0005 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0004 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0002 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th