|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
369 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
.........................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐.-บาท และค่าครองชีพ ๑,๓๑๐.-บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท และค่าครองชีพ ๖๐๐.-บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐.-บาท
- อนุปริญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๘๔๐.-บาท

สวัสดิการที่ได้รับ
- ค่าดำเนินงาน กศ.พช. และอื่น ๆ
- ค่าประกันสังคม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
- มีความเหมาะสมและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทำการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาประกาศนียบัตร จานวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จานวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
                    ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
                    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ และทาง http://www.mcru.ac.th

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
                    สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๘. เกณฑ์การตัดสิน
                    ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๐. การรายงานตัว
                    ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑. การทำสัญญา
                    ๑. ทำสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
                    ๒. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 15/08/2561
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 15/08/2561
0004 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑) 06/08/2561
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑) 23/07/2561
0002 กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 20/07/2561
0001 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) 20/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th