|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
บัณฑิตวิทยาลัย
09/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1375 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.1 ภาคปกติ รับจำนวน 5 คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
1.2 ภาคพิเศษ รับจำนวน 10 คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 300,000 บาท

2. สถานที่เปิดสอน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. วิธีสอบคัดเลือก
                    สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาษาอังกฤษ (ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียม proposal ที่คาดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ)

4. กำหนดการ รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัวและเปิดภาคเรียน
                    รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
                    สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
                    ประกาศผลสอบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
                    รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
                    เปิดภาคเรียน                                         วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (ภาคปกติ)
                                        วันที่ 9 มิถุนายน 2561 (ภาคพิเศษ)

5. สถานที่รับใบสมัครและรับสมัคร
5.1 สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 6 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5.2 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง
                    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
                    (หมายเหตุ : โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์)
5.3 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และ scan เอกสารประกอบการสมัครมายัง E-mail : graduatemcru@gmail.com

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัคร (บฑศ.1)
6.2 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด
6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ชุด
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6.6 สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ
6.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานอื่น) จำนวน 2 ฉบับ
6.8 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
                    หมายเหตุ : รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดใบสมัครตามข้อ 6.1

7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
                    ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

8. หลักฐานการรายงานตัว
8.1 ใบสมัคร (บฑศ.1) พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ตามข้อ 6.1)
8.2 ใบรายงานงานตัว (บฑศ.3) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
8.3 แบบคำร้องทั่วไป (บฑศ.4) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

การติดต่อสอบถาม
                    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    หมายเลขโทรศัพท์ 0–3226–1790-7 ต่อ 3501-6 หรือ 063-228-0955
                    โทรสาร 032-261078
                    Facebook : https://www.facebook.com/GraduateMcru/
                    E-mail : graduatemcru@gmail.com


รายละเอียด


ใบสมัคร


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th