|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
05/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
385 ครั้ง
เรื่อง การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
*************************************


เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๖๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มีสองวิธี ดังนี้
๑.๑ โดยการสมัครเข้ารับการสรรหา รับสมัครจากนักศึกษาภาคปกติ
๑.๒ โดยการเสนอชื่อจากนักศึกษาภาคปกติ การเสนอชื่อได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ซึ่งมีนักศึกษารับรองไม่น้อยกว่าห้าคน และได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๒. คุณสมบัติและคุณลักษณะผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ ดังนี้
๒.๑ มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นับถึงภาคเรียนสุดท้าย ก่อนการรับสมัคร หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๕๐ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
๒.๒ เป็นนักศึกษาถึงวันรับสมัครเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๒.๓ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

๓. วิธีการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
๓.๑ การสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่งานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.๒ การเสนอชื่อ ให้ผู้เสนอชื่อกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ พร้อมความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องกรอกแบบฟอร์ม และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นเอกสารที่งานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา และเวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา

๕. การแสดงวิสัยทัศน์
ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนางานองค์การนักศึกษาต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th