|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
8523 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษารหัส ๕๗–๖๐ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สำหรับนักศึกษารหัส ๕๗ – ๖๐
…………………………………………………………………

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
๑. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองลายมือชื่อจากเจ้าของเอกสารเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่าผู้ขอกู้ยืมทุจริตในการปลอมแปลงเอกสารจะถูกตัดสิทธิการกู้ทันทีและจะถูกหักคะแนนวินัยนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒. ให้นักศึกษารักษาสิทธิของตนเองในการส่งเอกสาร ถ้าเกินกำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้ขอกู้ยืมไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน
๓. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารชุดที่1 เอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ๑๐๑ – ๑๐๓ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
๑. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ๑๐๑ - ๑๐๓ ดาวน์โหลดจาก facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักศึกษาขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดที่เอกสารแบบคำขอกู้)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้/ บิดา/ มารดา
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ /บิดา/ มารดา
๕. หนังสือรับรองรายได้บิดา/มารดาของผู้กู้ยืม (เลือกใช้ให้ตรงกับอาชีพของผู้ปกครอง)
๕.๑ กยศ. ๑๐๒ ใช้ในกรณีบิดา/มารดาทำอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ฯลฯ ให้ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (ผู้รับรองรายได้ต้องเป็นผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป)
๕.๒ หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน ใช้ในกรณีบิดา/มารดา ทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน โดยออกจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น

เอกสารชุดที่ ๒ แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. มีดังนี้
๑. แบบคำขอกู้ยืมเงินให้นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบ Studentloan พร้อมปริ้นส่งงานกองทุนฯจำนวน ๑ ฉบับ
๒. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง พร้อมแนบรูปถ่ายกิจกรรม (กิจกรรมที่วัดไม่นับเป็นชั่วโมงจิตอาสา)
๓. เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ ๑ – ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐


รายละเอียด

แบบคำขอกู้

แบบสัมภาษณ์


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 13/09/2561
0005 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาโท 11/09/2561
0004 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก 11/09/2561
0003 การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 2561 03/09/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2561 03/09/2561
0001 รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ 31/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th