|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
02/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
499 ครั้ง
เรื่อง งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕ webmaster

 
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕

----------------------------------------------------------------


                    เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ายหน่วยงานภายใน ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น โดยการจัดให้มีกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดส้มตำถาดลีลา การประกวดชุดไทยคู่บุพเพสันนิวาส และการประกวดภาพถ่ายวันสงกรานต์ สานใจ จึงขอประกาศรายละเอียดของกิจกรรมการประกวดและรางวัล ดังต่อไปนี้

๑. การประกวดส้มตำถาดลีลา

๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะสามารถส่งนักศึกษาเข้าประกวดได้จำนวน ๑ ทีม

๑.๒ รายละเอียดการประกวด
๑.๒.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ ๓ คน (ไม่จำกัดเพศ ) โดยระบุชื่อทีมที่แข่งขันด้วย
๑.๒.๒ แข่งขันครั้งละ ๑ ทีม บนเวทีที่คณะกรรมการจัดให้ ใช้เวลาทีมละไม่เกิน ๑๐ นาที
๑.๒.๓ ทีมที่เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สอดคล้องกับลีลาการแข่งขัน
๑.๒.๔ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องปรุง ส่วนประกอบ ภาชนะ/อุปกรณ์ และแผ่น CD เพลงประกอบการแข่งขันมาเอง
๑.๒.๕ การแข่งขันเน้นการแสดงลีลา รสชาติ การจัดตกแต่งถาดของส้มตำ และความสะอาดถูกหลักอนามัย ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด
๑.๒.๖ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ประกอบการรับค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องปรุง ทีมละ ๕๐๐ บาท

๑.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๑ ด้านลีลาท่าทางประกอบ ๒๐ คะแนน
๒.๓.๒ ด้านรสชาติ ๒๐ คะแนน
๒.๓.๓ ด้านการแต่งกายของทีม/กองเชียร์ ๒๐ คะแนน
๒.๓.๔ ด้านการประกอบตกแต่งภาชนะ ๒๐ คะแนน
๒.๓.๕ ด้านความสะอาดสุขลักษณะ ๒๐ คะแนน

๑.๔ การรับสมัคร
- รับใบสมัครที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ดาวโหลดใบสมัคร
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาราชการ
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๑ ฉบับ

๑.๕ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ ให้ทีมที่เข้าประกวดรายงานตัวในพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น

----------------------------------------------------------------


๒. การประกวดชุดไทยคู่บุพเพสันนิวาส

๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะสามารถส่งนักศึกษาชาย และหญิง เข้าประกวดได้จำนวน ๑ คู่

๒.๒ รายละเอียดการประกวด
การแต่งกายของผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยได้ทุกสมัย ตกแต่งใบหน้าและทรงผมให้เรียบร้อยเหมาะสมกับชุดที่สวมใส่ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ประกอบการรับค่าเช่าเสื้อผ้าและแต่งตัว คู่ละ ๑,๐๐๐ บาท (สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานละ ๑ ทีม)

๒.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๑ บุคลิกภาพที่สง่างาม ๒๕ คะแนน
๒.๓.๒ กิริยามารยาท ท่วงท่า ความมั่นใจ ๒๕ คะแนน
๒.๓.๓ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม ๒๕ คะแนน
๒.๓.๔ ความสวยงาม และเหมาะสม ของการแต่งกาย ๒๕ คะแนน
หมายเหตุ รางวัลขวัญใจมวลชน ตัดสินจากจำนวนพวงมาลัยที่ได้รับมากที่สุด

๒.๔ การรับสมัคร
- รับใบสมัครที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ดาวโหลดใบสมัคร
- ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๑ ฉบับ

๒.๕ วัน เวลา สถานที่ประกวด
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัวในพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน เพื่อจัดลำดับการประกวด เมื่อรายงานตัวแล้วให้นั่งรอในสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น

----------------------------------------------------------------


๓. การประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์ สานใจ”

๓.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓.๒ รายละเอียดการประกวด
๓.๒.๑ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายในงาน “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕ เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล และ สามารถส่งได้ ไม่เกินจำนวน ๓ ภาพ ต่อ ๑ คน
๓.๒.๒ แนวความคิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด เน้นความสนุกสนานรื่นเริง การอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในประเพณีสงกรานต์ เช่น การละเล่นสาดน้ำ และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
๓.๒.๓ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ ให้มีความหมาย สอดคล้องกับประเพณีสงกรานต์
หมายเหตุ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสมบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-หมู่บ้านจอมบึง

๓.๓ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
๓.๓.๑ มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดี ๔๐ คะแนน
๓.๓.๒ มีการแสดงอารมณ์ของภาพอย่างชัดเจน ๔๐ คะแนน
๓.๓.๓ มีความแปลกใหม่ทางมุมมอง ๒๐ คะแนน

๓.๔ การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
- ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ในรูปของแผ่น CD มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล พร้อมรายละเอียดชื่อภาพ ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด เบอร์โทรศัพท์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
- หลักฐานประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ ๑ ฉบับ

----------------------------------------------------------------


๔. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้รางวัลที่ ๑ – ๓ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังนี้
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

๕. ประกาศผลและมอบรางวัล
๕.๑ การประกวดส้มตำถาดลีลา และ การประกวดชุดไทยคู่บุพเพสันนิวาส ประกาศผลและมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๕ น. เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ การประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์ สานใจ” ประกาศผลและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๖. รางวัลการประกวด

๖.๑ รางวัลการประกวดส้มตำถาดลีลา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒ รางวัลการประกวดแต่งชุดไทยคู่บุพเพสันนิวาส
รางวัลชนะเลิศ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ .บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๓ รางวัลการประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์ สานใจ”
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


รายละเอียด

กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th