|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
29/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
756 ครั้ง
เรื่อง การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
*************************************


                    เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๖๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มีสองวิธี ดังนี้
                    ๑.๑ โดยการสมัครเข้ารับการสรรหา รับสมัครจากนักศึกษาภาคปกติ
                    ๑.๒ โดยการเสนอชื่อจากนักศึกษาภาคปกติ การเสนอชื่อได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ ซึ่งมีนักศึกษารับรองไม่น้อยกว่าห้าคน และได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๒. คุณสมบัติและคุณลักษณะผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
                    ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ ดังนี้
                    ๒.๑ มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นับถึงภาคเรียนสุดท้าย ก่อนการรับสมัคร หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๕๐ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
                    ๒.๒ เป็นนักศึกษาถึงวันรับสมัครเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
                    ๒.๓ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

๓. วิธีการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
                    ๓.๑ การสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่งานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
                    ๓.๒ การเสนอชื่อ ให้ผู้เสนอชื่อกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ พร้อมความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องกรอกแบบฟอร์ม และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นเอกสารที่งานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
                    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา และเวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา

๕. การแสดงวิสัยทัศน์
                    ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนางานองค์การนักศึกษาต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน 20/04/2562
0005 กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562 18/04/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 11/04/2562
0003 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 02/04/2562
0002 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) 01/04/2562
0001 วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ 29/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th