|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน
02/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
143 ครั้ง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
.........................................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๑. พื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้
๑.๑ ร้านค้าภายในศูนย์อาหาร ๑ จำนวน ๔ ร้าน
                    ๑.๑.๑ ร้านที่ ๗ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
                    ๑.๑.๒ ร้านที่ ๘ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
                    ๑.๑.๓ ร้านที่ ๑๑ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
                    ๑.๑.๔ ร้านที่ ๑๒ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน
๑.๒ ร้านค้าซุ้มเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ร้าน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน
๑.๓ ร้านค้าภายในศูนย์อาหารหอพักหญิง จำนวน ๑ ร้าน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
                    ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพตามงานที่ประมูลดังกล่าว
                    ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                    ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
                    ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๒๖ ๑๘๑๘ ในวันและเวลาราชการ

                    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประมูล จะนำดูสถานที่ ในเวลา ๑๑.๐๐ น.

                    กำหนดยื่นซองเอกสารการประมูลราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลการประมูล เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ถือเป็นเด็ดขาด


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16/11/2561
0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 12/11/2561
0004 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 1 งาน 08/11/2561
0003 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08/11/2561
0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๕) จำนวน ๑ งาน 02/11/2561
0001 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 29/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th