|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์การจัดการเรียนรู้
29/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
223 ครั้ง
เรื่อง โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                    วันที่ 28 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯเป็นประธาน เปิดการอบรม

                    ทั้งนี้นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรกระบวนการสร้างอาจารย์ต้นแบบเรื่อง Training of Trainers (TOT) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษา Freshy ส่งเสริมวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ราชบุรี เวทีประกวด MOON&STAR MCRU Freshy 2018 24/09/2561
0005 พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ 07/09/2561
0004 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 30/08/2561
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แก่เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านคาและมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดสินค้าคุณภาพสู่สากล 30/08/2561
0002 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 16/08/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th