|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์การจัดการเรียนรู้
29/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
76 ครั้ง
เรื่อง โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                    วันที่ 28 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯเป็นประธาน เปิดการอบรม

                    ทั้งนี้นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรกระบวนการสร้างอาจารย์ต้นแบบเรื่อง Training of Trainers (TOT) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 03/07/2561
0005 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0004 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0003 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0002 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
0001 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th