|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
20/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
4984 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
***************************************


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งของส่วนกลางและของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑.๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๑.๒. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๑.๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์และทำประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
๑.๕ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

๒.กำหนดการและขั้นตอนการผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหมายเหตุ : กำหนดการในแต่ละขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ และขอให้ผู้ขอกู้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการกู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่ว่ากรณีใดๆ


เอกสารการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้


๑.ผู้ขอกู้กรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ studentloan ให้ถูกต้องและสั่งพิมพ์จำนวน ๑ ฉบับ

๒.ผู้ขอกู้ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ กยศ. ๑๐๑-๑๐๓ และแบบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด
(พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ)

๓.เอกสารประกอบการขอกู้ยืม มีดังนี้ (ให้ผู้ขอกู้จัดรียงเอกสารตามลำดับเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจเอกสาร) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอกู้
(๓.๒) สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
(๓.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา (ถ้าบิดาเสียชีวิตให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตรแทน)
(๓.๔) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
(๓.๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา (ถ้ามารดาเสียชีวิตให้ใช้สำเนาใบมรระบัตรแทน)
(๓.๖) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
(๓.๗) กรณีบิดา/มารดา จดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่า ให้แนบสำเนาใบหย่า
(๓.๘) กรณีบิดา/มารดา แยกกันอยู่โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้กรอกข้อมูลลงในเอกสารรับรองการแยกกันอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน
(๓.๙) สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้
(๓.๑๐) หนังสือรับรองเงินเดือน บิดา/มารดา กรณีผู้ปกครองปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน
(๓.๑๑) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของผู้ขอกู้
(๓.๑๒) เอกสารที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมจิตอาสา)
(๓.๑๓) สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีผู้ขอกู้เป็นผู้กู้รายเก่า)
(๓.๑๔) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์แนะแนว (อาจารย์ที่ปรึกษา)
(๓.๑๕) รูปถ่ายผู้ขอกู้ ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ (ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน)

หมายเหตุ
๑. เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาด้วยเจ้าของเอกสารและใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้น
๒. ก่อนส่งเอกสารผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อย


รายละเอียด

แบบคำขอกู้

แบบสัมภาษณ์


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0005 รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0004 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0003 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 13/02/2562
0002 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 08/02/2562
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 05/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th