|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
138 ครั้ง
เรื่อง เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) webmaster

 
เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 )

                    นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง เขาประทับช้างเทรล ปี2561 (Kaopratubchang Trail 2018 ) ครั้งที่ 30 โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีตามที่มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและในระดับประเทศ ร่วมจัด “โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายใต้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาของจังหวัดราชบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 03/07/2561
0005 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 29/06/2561
0004 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0003 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0002 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
0001 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th