|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์ active learning
22/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
174 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การจัดการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ และอาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0005 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0004 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0003 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
0002 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0001 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th