|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
205 ครั้ง
เรื่อง โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู webmaster

 
โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ดร.อนงค์ สระบัว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 162 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1, 2 สาขาวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาจีน หมู่ 1, 2

                    โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในสถานศึกษา อันเกิดจากความสามารถ ทักษะด้านการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th