|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
38 ครั้ง
เรื่อง โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู webmaster

 
โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ดร.อนงค์ สระบัว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 162 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1, 2 สาขาวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาจีน หมู่ 1, 2

                    โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในสถานศึกษา อันเกิดจากความสามารถ ทักษะด้านการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
0004 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
0003 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 17/05/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 16/05/2561
0001 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th