|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
180 ครั้ง
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                    คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาวิชาชีพครูร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

                    ซึ่งโครงการนี้จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสม มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกิจกรรม จำนวน 570 คน ประกอบไปด้วย 14 สาขาวิชา ในโอกาสนี้ อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู และความเป็นครู และ อ.ประภาช วิวรรธมงคล ให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th