|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
57 ครั้ง
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                    คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาวิชาชีพครูร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

                    ซึ่งโครงการนี้จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสม มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกิจกรรม จำนวน 570 คน ประกอบไปด้วย 14 สาขาวิชา ในโอกาสนี้ อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู และความเป็นครู และ อ.ประภาช วิวรรธมงคล ให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
0004 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
0003 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 17/05/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 16/05/2561
0001 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th