|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานวินัยและนิติการ
02/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
263 ครั้ง
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
--------------------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลาย สาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

                    ดังนั้น การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อให้มาทำหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นในการสอบแข่งขันของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปราศจากข้อครหา และเป็นมาตรการในการป้องกันบุคคลที่อาศัยโอกาสหรือแอบอ้างเรียก รับ ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบในสถาบันอุดมศึกษาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (2) จึงออกประกาศดังนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้สอบแข่งขันหรือผู้ใด ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อจูงให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด

ข้อ 2 ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ใด เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สอบแข่งขันหรือบุคคลอื่นเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตามจารีตประเพณีและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3 ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ใด กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าจะช่วยหรือรับว่าจะช่วยเหลือในการสอบแข่งขัน

ข้อ 4 เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการเรียก รับ ให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียน แจ้งแบะแส หรือส่งหลักฐานที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่งานบริหารบุคล กองกลางสำนักงานอธิการบดี

ข้อ 5 ให้งานบริหารบุคคล รายงานต่อคณะกรรมการสอบแข่งขัน และเสนอให้มหาวิทยาลัยสอบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลให้ตัดสิทธิ์ผู้สอบแข่งขันและดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

ข้อ 6 การอื่นใดที่ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในการสอบแข่งขันของบุคลากรนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยตีความและให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การสอบแข่งขันจึงเป็นวิธีการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน แต่ทว่าบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่นั้นจะต้องมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันด้วย ดังนั้นจึงต้องกำหนดมาตรการห้ามเรียก รับ ให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในการสอบแข่งขันมาตั่งแต่ต้น และหากมีมูลก็ต้องดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) 17/10/2561
0005 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 09/10/2561
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 09/10/2561
0003 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 22/09/2561
0002 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 19/09/2561
0001 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 19/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th