|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
392 ครั้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบโควตา) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบโควตา)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561
----------------------------------


ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบโควตา) ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบโควตา) ตามประกาศฉบับนี้ โดยเรียงลำดับตามพยัญชนะนำหน้าชื่อนักเรียน และกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

1. ผู้สอบผ่าน ตัวจริง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทโควตา ให้มารายงานตัว
                    - วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ถ้านักเรียน ไม่มารายงานตัว ตาม วันและเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนฯ ถือว่า สละสิทธิ์
                    - สถานที่รับรายงานตัว อาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

2. ประกาศผลสอบ ตัวสำรอง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทโควตา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และให้มารายงาน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) โดยจะเรียกเสริมตัวจริงให้ครบตามจำนวนที่รับเข้าเรียน สถานที่รับรายงานตัว อาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทโควตา
                    1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง (บิดา,มารดา) คนละ 1 ฉบับ
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง (บิดา,มารดา) คนละ 1 ฉบับ
                    3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
                    4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาให้นำมามอบภายในวันที่ 4-5 เมษายน 2561
                    5. ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
                    5.1 ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท
                    5.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 300 บาท
                    5.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงผลการศึกษา 50 บาท

หมายเหตุ
                    1. ผู้ปกครองต้องมาพร้อมนักเรียนในวันรายงานตัว
                    2. ค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ทางโรงเรียนฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th