|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
14/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
916 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 ประกาศ ฉบับที่ 1.2561


ประกาศ ฉบับที่ 2.2561


ประกาศ ฉบับที่ 3.2561


ประกาศ ฉบับที่ 4.2561


ประกาศ ฉบับที่ 5.2561


ประกาศ ฉบับที่ 6.2561


คสอ.1 ใบสมัคร


คสอ.2 ใบเสนอชื่อ (สำหรับคณะ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเทียบเท่าคณะ)


คสอ.3 ใบเสนอชื่อ (สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และคณาจารย์พิเศษ)


คสอ.4 ใบเสนอชื่อ (สำหรับองค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)


คสอ.5 ใบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ


ข้อมูลประวัติ ผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0005 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
0003 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 07/01/2562
0002 อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 25/12/2561
0001 ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 21/12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th