|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
13/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
540 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐.- บาท และค่าครองชีพ ๑,๓๑๐.- บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท และค่าครองชีพ ๖๐๐.- บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
- อนุปริญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๘๔๐.- บาท
สวัสดิการที่ได้รับ
- ค่าดำเนินงาน กศ.พช. และอื่น ๆ
- ค่าประกันสังคม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
- มีความเหมาะสมและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทำการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๖. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และทาง http://www.mcru.ac.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑. การรายงานตัว
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒. การทำสัญญา
๑. ทำสัญญาจ้างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. ค่าค้ำประกันในการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 18/02/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/02/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/02/2562
0003 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 29/01/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0001 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th