|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
27/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
870 ครั้ง
เรื่อง ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


นางสาวกนกวรรณ แสนเมือง
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
นายกาญจน์ นาลาด
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
นางเกศินี โสขุมา
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
นางขวัญปภัสสร จานทอง
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
นายถาวร เส้งเอียด
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์
แสงสัมฤทธิ์
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
นายนิธิดล วงศ์ศิริกุล
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
ว่าที่ ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา
ประวัติ
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 21/05/2561
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย 21/05/2561
0004 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา 15/05/2561
0003 รับสมัครคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย (ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย) 15/05/2561
0002 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 09/05/2561
0001 มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th