|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
07/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1129 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI webmaster

                      ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ๕ ฐานของ CNKI ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

                    ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ๕ ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ฐานข้อมูล Academic Fucus
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (๑๓๖ ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (๑๓๒ ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (๒๗,๓๐๐ บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
URL : http://cstm.cnki.net/stmt

๒. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database
รายละเอียด : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร ๑ หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/๖๑ ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

๓. ฐานข้อมูล China Master’ Theses Full-text Database
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า ๗๔๐ แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล ๓.๒ ล้านบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

๔. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า ๔๕๐ แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล ๓ แสนบทความ
URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

๕. ฐานข้อมูล China Reference Works Online
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ ๙,๐๐๐ เล่ม จากสำนักพิมพ์ ๓๐๐ กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18/09/2562
0005 ขอเลื่อนการสัมภาษณ์การขอรับทุน“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 16/09/2562
0004 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภายใต้รูปแบบการวิ่งเทรล ครั้งที่ 1 16/09/2562
0003 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 13/09/2562
0002 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/09/2562
0001 แจ้งปิดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 03/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th