|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
06/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
314 ครั้ง
เรื่อง ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔


                    อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จะมีการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา จำนวน ๙ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร ต่ำกว่า ๓๐ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงยกเลิกการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13 13/06/2561
0005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (การสร้างสื่อ 3 มิติ) 05/06/2561
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 01/06/2561
0003 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 21/05/2561
0002 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 25/04/2561
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี 21/04/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th