|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
02/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
270 ครั้ง
เรื่อง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 webmaster

 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

                    วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและเครือข่าย จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 64ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อนำเสนองานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม เป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

                    ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง การวิจัยเพื่อรับใช้สังคมกับการขับเคลื่อนการเกษตร 4.0 จากรศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เรื่อง ภาพวาดพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ในประเทศไทย มิติทางศิลปะและการปลูกจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์จากอาจารย์ณรค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา และประชุมความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และการสัมมนา Israel Business Start-up Model โดยMr.Yuval Abraham WAKS รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0005 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0004 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0003 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
0002 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th