|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
04/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
321 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561
.................................................................


                    ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการ รับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                    แผนการรับและจำนวนที่รับ
                    - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน
                    - แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ จำนวน 30 คน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแล้ว (ไม่เกิน 1 ปี) ถ้าเกินกว่านี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน
                    - เป็นผู้มีความประพฤติดี
                    - มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
                    - มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงและสนใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เป็นพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. ระยะเวลาการรับสมัคร
                    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
                    3.1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
                    3.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 0 06-2320-2600 หรือ 08-1946-8290
                    3.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ https://web.facebook.com/satitmcru/

4. วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
                    4.1 รับระเบียบและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือ เปิดเว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ https://web.facebook.com/satitmcru/ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมค่าบริการสอบ 100 บาท มาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
                    5.1 นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ 4 จะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้นำบัตรประจำตัวเข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
                    5.2 กำหนดการสอบคัดเลือก
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.

6. การประกาศผลการคัดเลือก
                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เรียงตามลำดับพยัญชนะในภาษาไทย) ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ปิดประกาศ ณ โรงเรียนสาธิตฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th หรือ https://web.facebook.com/satitmcru/ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าเทอมจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงิน ในวันและเวลาดังกล่าว โรงเรียนสาธิตฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์จะทำการเรียกผู้ติดสำรองเข้ามารายงานตัวต่อไป

                    ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ คุณครู และมีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th