|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
342 ครั้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สอบผ่านสำรองรอบที่ 1) webmaster

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สอบผ่านสำรองรอบที่ 1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561
----------------------------------


                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว

                    ผู้สอบผ่านตัวจริง มารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านสำรองรอบที่ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ตามประกาศฉบับนี้ โดยเรียงลำดับตามพยัญชนะนำหน้าชื่อนักเรียน และได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

- ผู้สอบผ่าน ตัวสำรอง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ให้มารายงานตัว ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) โดยจะเรียกเสริมตัวสำรองให้ครบตามจำนวน ที่รับเข้าเรียน สถานที่รับรายงานตัว อาคารใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
                    1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง (บิดา,มารดา) คนละ 1 ฉบับ
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง (บิดา,มารดา) คนละ 1 ฉบับ
                    3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
                    4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาให้นำมามอบภายในวันที่ 4-5 เมษายน 2561
                    5. ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    5.1 ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท
                    5.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 300 บาท
                    5.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงผลการศึกษา 50 บาท

หมายเหตุ
                    1. ผู้ปกครองต้องมาพร้อมนักเรียนในวันรายงานตัว
                    2. ค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ทางโรงเรียนฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


รายชื่อ


ใบรายงานตัว


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25/09/2561
0005 ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 24/09/2561
0004 ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 13/09/2561
0003 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาโท 11/09/2561
0002 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก 11/09/2561
0001 การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 2561 03/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th