|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
09/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1424 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------------

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการมากขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคัดกรองความเหมาะสมตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

๑. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน ๓๒ คน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้


รายละเอียด


๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                    ๑. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
                    ๒. เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                    ๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                    ๔. ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร ๕ ภาคการศึกษา
                    ๕. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
                    ๖. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                    ๗. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                    ๘. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

๓. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
                    ๑. กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับรหัสจากมหาวิทยาลัยฯ และต้องใส่รหัส เพื่อยืนยันการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดลงในระบบของการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ภายในวันที่กำหนด
                    ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบ รอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครรอบต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์ แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ
                    ๓. มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น และต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาและตามอัตรา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
                    ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔. หลักฐานการสมัครที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเท่านั้น) ประกอบด้วย
                    ๑. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
                    ๒. สำเนาระเบียนผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา
                    ๓. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
                    ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน

๕. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
                    ๕.๑ สมัครทางเว็บไซต์
                    ๕.๑.๑ เข้าเว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
                    ๕.๑.๒ พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร โดยชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ผ่าน ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
                    ๕.๒ สมัครด้วยตนเอง
                    สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๗. สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th