|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
09/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1491 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------------

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการมากขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคัดกรองความเหมาะสมตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

๑. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน ๓๒ คน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้


รายละเอียด


๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                    ๑. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
                    ๒. เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                    ๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                    ๔. ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร ๕ ภาคการศึกษา
                    ๕. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
                    ๖. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                    ๗. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
                    ๘. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

๓. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
                    ๑. กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับรหัสจากมหาวิทยาลัยฯ และต้องใส่รหัส เพื่อยืนยันการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดลงในระบบของการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ภายในวันที่กำหนด
                    ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบการสอบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบ รอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครรอบต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์ แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ
                    ๓. มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น และต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ภายในระยะเวลาและตามอัตรา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
                    ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔. หลักฐานการสมัครที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเท่านั้น) ประกอบด้วย
                    ๑. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
                    ๒. สำเนาระเบียนผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา
                    ๓. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
                    ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน

๕. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
                    ๕.๑ สมัครทางเว็บไซต์
                    ๕.๑.๑ เข้าเว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
                    ๕.๑.๒ พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร โดยชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ผ่าน ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
                    ๕.๒ สมัครด้วยตนเอง
                    สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๗. สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th