|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์ภาษา
09/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
457 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ webmaster

 
กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ


                    ลิ้งค์รับสมัคร >> http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/eee/index.php

                    หลังทำการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561

                    หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดการ จะไม่สามารถเข้าสอบได้

                    คำแนะนำในการเข้าสอบ
                    1. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในการเข้าสอบ คู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
                    2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
                    3. ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันและเวลาที่นักศึกษาได้ทำการสมัครไว้
                    4. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาทีเพื่อฟังอธิบายการทำข้อสอบ
                    5. ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวสอบและบัตรที่ใช้ยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบตามข้อ 1.
                    6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
                    7. ให้นักศึกษาเตรียมหูฟังมาด้วยตนเอง *เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ Part Listening


กำหนดการรับสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และวันสอบ รอบเดือนเมษายน (ภาคปกติ)
วันรับสมัคร วันที่สอบ เวลา ห้องสอบ
19 - 23
มีนาคม
2561
4 เมษายน 2561 13.30 - 16.30 น. ห้อง Language Laboratory ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ
11 เมษายน 2561 13.30 - 16.30 น. ห้อง Language Laboratory ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ
18 เมษายน 2561 13.30 - 16.30 น. ห้อง Language Laboratory ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ
25 เมษายน 2561 13.30 - 16.30 น. ห้อง Language Laboratory ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯกำหนดการรับสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และวันสอบ รอบเดือนมีนาคม (ภาคพิเศษ)
วันรับสมัคร วันที่สอบ เวลา ห้องสอบ
19 - 23
มีนาคม
2561
25
มีนาคม
2561
09.00 - 12.00 น. ห้อง อบรมชั้น 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ
09.00 - 12.00 น. ห้อง Lab 3,4 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
09.00 - 12.00 น. ห้อง Laboratory 9 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ
13.30 - 16.30 น. ห้อง อบรมชั้น 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ
13.30 - 16.30 น. ห้อง Lab 3,4 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
13.30 - 16.30 น. ห้อง Laboratory 9 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th