|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
08/01/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
509 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษารับทุนของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
.................................................................


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษา นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงานตัว ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น) และให้นำหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้

                    ๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๒. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ฉบับ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0005 รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0004 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0003 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 13/02/2562
0002 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 08/02/2562
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 05/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th