|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
08/01/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
472 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษารับทุนของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
.................................................................


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษา นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงานตัว ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น) และให้นำหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้

                    ๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๒. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ฉบับ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th